Medisch Leider Evenementenzorg

Elke medische partij die zorg aanbiedt onder het niveau (gespecialiseerde) spoedzorg conform de Veldnorm Evenementenzorg (2019) is verplicht om toezicht te hebben over de uitvoering van het medisch inhoudelijk beleid van hulpverlening tijdens evenementen. Dit toezicht wordt gehouden door de Medisch Leider, in dienst van de uitvoerende partij.

Om de kwaliteit van medische zorg te waarbogen dient de Medisch Leider een bijdrage te leveren aan de bewaking en toetsing van het protocollair handelen van het verpleegkundig en/of medisch personeel aan de hand van patiënten formulieren, ritmestroken en verantwoording van medisch handelen. Daarnaast biedt de Medisch Leider ondersteuning in de uitvoering van het medisch inhoudelijk beleid van hulpverlening tijdens evenementen, waaronder bekwaamheidsbeleid, opleidingsbeleid, aanname- en inzetcriteria, meldingen procedures en klachtenreglement.

Als Medisch Leider dient men over kennis te beschikken waarmee hij/zij in principe zelf de handelingen uit zou kunnen voeren; dat wil zeggen kennis van indicaties, van contra-indicaties, van afzonderlijke deelhandelingen, van de volgorde waarin ze worden uitgevoerd en dergelijke (handelingsgerichte kennis). Daarnaast dient de Medisch Leider te kunnen beoordelen of de overwegingen die een uitvoerend zorgverlener in de ambulancezorg aangeeft om in een bepaalde situatie op een bepaalde wijze te handelen, of juist handelingen na te laten, uit het oogpunt van (medische) zorgverlening legitiem of juist zijn.

Om een juiste beoordeling op afstand tijdens een (spoedeisende) situatie te kunnen maken, alsmede het maken van een beoordeling over het legitiem handelen van een verpleegkundige, is het wenselijk dat de Medisch Leider over minimaal 3 jaar ervaringskennis beschikt in de spoedeisende medische hulpverlening met minimaal de afgeronde Wetenschappelijk Opleiding Geneeskunde.

Over het medisch beleid en de voorbehouden medische handelingen van medewerkers werkzaam bij Medical Events, dochteronderneming van Medical Group, wordt toezicht gehouden door Dr. T. Nanlohij, werkzaam als Spoedeisende Hulp arts bij het St. Anna Geldrop. Ambulancemedewerkers en Advanced Life Support verpleegkundigen worden schriftelijk geaccrediteerd door de Medisch Leider voordat zij handelingen mogen verrichten tijdens evenementen.