Skip to main content

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of een offerte wilt aanvragen, dan is deze privacyverklaring van toepassing voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

Privacyverklaring, verwerking van persoonsgegevens

Medical Events NL, gevestigd aan Angelenweg 80, 5349 TC, Oss, Noord-Brabant, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op deze website kunt u de meeste functies gebruiken zonder registratie van uw persoonlijke gegevens, uitzondering hierop is het opvragen van een offerte of bij een sollicitatie. Het grootste deel van onze website bezoekt u dus anoniem. 

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of een offerte wilt aanvragen, dan is deze privacyverklaring van toepassing voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Medical Events nL omgaat met de gegevens die men in bezit heeft, waarom deze gegevens worden opgeslagen en welke rechten u heeft. Voor vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u zich richten tot onze Functionaris Gegevensbescherming ((Nicole Fraaie, DPO consultancy) via 085-0711080 / n.fraaije@dpoconsultancy.nl.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Medical Events NL verwerkt uw persoonlijke gegevens doordat u gebruik wilt maken, reeds gebruik maakt van of betrokken wilt worden bij onze dienstverlening. Voor het uitbrengen van een offerte of het in behandeling nemen van uw sollicitatie treft u hieronder een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voornaam / achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

VERWERKING BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Medical Events NL heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij men toestemming krijgt van diens ouders of voogd. Medical Events NL kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Medical Events NL raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er persoonlijke gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat Medical Events NL zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (Nicole Fraaie, DPO consultancy) via 085-0711080 / n.fraaije@dpoconsultancy.nl. Medical Events NL zal op uw verzoek de informatie verwijderen.

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Medical Events NL verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
– Om goederen of diensten bij u af te leveren

Medical Events NL verwerkt tevens persoonlijke gegevens in verband met de wettelijke verplichting, zoals gegevens die benodigd zijn voor belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Medical Events NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Medical Events NL) tussen zit.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS
Medical Events NL bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Medical Events NL hanteert een bewaartermijn van maximaal 18 maanden. Bij een definitieve samenwerking tussen partijen wordt dit bewaartermijn verlengt conform wet & regelgeving.

DELING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Medical Events NL verstrekt uitsluitend (mits strikt noodzakelijk) uw persoonlijke gegevens aan derden ten behoeve van de uitvoering van uw overeenkomst m.b.t. onze dienstverlening. Medical Events NL is verplicht uw persoonlijke gegevens te delen aan de belastingdienst en mogelijke andere overheidsinstanties.

(TECHNISCHE EN FUNCTIONELE) COOKIES
Medical Events NL maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Medical Events NL wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Medical Events NL gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ten behoeve van uw gebruiksgemak. De cookies zorgen voor het goed functioneren van de website en het onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Medical Events NL kan met het gebruik van de verzamelde gegevens haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder opgeslagen is middels de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid door Medical Events NL. U kunt een verzoek insturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar info@medicalevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van uw persoonlijke gegevens door u is aangevraagd, vraagt Medical Events NL u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Medical Events NL reageert zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. Medical Events NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u middels de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons kenbaar maken.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Medical Events NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (Nicole Fraaie, DPO consultancy) via 085-0711080 / n.fraaije@dpoconsultancy.nl.