Elke medische partij die zorg aanbiedt onder het niveau (gespecialiseerde) spoedzorg is verplicht om toezicht te hebben over de uitvoering van het medisch inhoudelijk beleid van hulpverlening tijdens evenementen. Dit toezicht wordt gehouden door de Medisch Manager Evenementenzorg, in dienst van de uitvoerende partij.

Medisch Leider Evenementenzorg

Om de kwaliteit van medische zorg te waarbogen dient de Medisch Manager Evenementenzorg een bijdrage te leveren aan de bewaking en toetsing van het protocollair handelen van het verpleegkundig en/of medisch personeel aan de hand van patiënten formulieren, ritmestroken en verantwoording van medisch handelen. Daarnaast biedt de Medisch Manager Evenementenzorg ondersteuning in de uitvoering van het medisch inhoudelijk beleid van hulpverlening tijdens evenementen, waaronder bekwaamheidsbeleid, opleidingsbeleid, aanname- en inzetcriteria, meldingen procedures en klachtenreglement.

Als Medisch Manager Evenementenzorg dient men over kennis te beschikken waarmee hij/zij in principe zelf de handelingen uit zou kunnen voeren; dat wil zeggen kennis van indicaties, van contra-indicaties, van afzonderlijke deelhandelingen, van de volgorde waarin ze worden uitgevoerd en dergelijke (handelingsgerichte kennis). Daarnaast dient de Medisch Manager Evenementenzorg te kunnen beoordelen of de overwegingen die een uitvoerend zorgverlener in de ambulancezorg aangeeft om in een bepaalde situatie op een bepaalde wijze te handelen, of juist handelingen na te laten, uit het oogpunt van (medische) zorgverlening legitiem of juist zijn.

Om een juiste beoordeling op afstand tijdens een (spoedeisende) situatie te kunnen maken, alsmede het maken van een beoordeling over het legitiem handelen van een verpleegkundige, is het wenselijk dat de Medisch Manager Evenementenzorg over minimaal 3 jaar ervaringskennis beschikt in de spoedeisende medische hulpverlening met minimaal de afgeronde Wetenschappelijk Opleiding Geneeskunde.

Autorisatie zorgprofessionals

Over het medisch beleid en de voorbehouden medische handelingen van hulpverleners werkzaam bij Medical Events NL, dochteronderneming van Medical Group, wordt toezicht gehouden door Dr. T. Nanlohij (BIG 79048978801) werkzaam als SEH arts KNMG bij het St. Anna Ziekenhuis, Geldrop.

Zorgprofessionals worden schriftelijk geaccrediteerd door onze Medisch Manager Evenementenzorg voordat zij handelingen mogen verrichten tijdens evenementen.