Skip to main content

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1. Medical Events V.O.F. gevestigd aan de Angelenweg 80, 5349 TC, Oss. Medical Events V.O.F. hierna te noemen: Medical Events NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 853065172.
2. Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Evenement heeft georganiseerd / gaat organiseren.
3. BLS (Basic Life Support): EHBO conform richtlijnen van het Rode en/of Oranje Kruis en het gebruik van een AED.
4. ALS (Advanced Life Support): Verpleegkundigen met aanvullende opleiding om (zelfstandig) voorbehouden handelingen te verrichten.
5. Ambulance: Een SOSA / AvA gediplomeerd verpleegkundige en SOSA / AvA gediplomeerd chauffeur, al dan niet met ambulancevoertuig.
6. Evenement: de gebeurtenis zoals omschreven in de Offerte.
7. Offerte: het schriftelijk aanbod van Medical Events NL om tegen een bepaalde prijs hulp te verlenen bij een Evenement.
8. Hulppost: een vast of mobiele EHBO voorziening waar hulpverleners eerste hulp en/of medische zorg kunnen verlenen, zoals beschreven in artikel 6 lid 1 onder c. 

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd en alle daaruit volgende handelingen tussen Medical Events NL en Organisator.
2.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Organisator wordt door Medical Events NL uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Organisator moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
4. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Medical Events NL en Organisator gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Medical Events NL slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Medical Events NL en Organisator zijn overeengekomen.
6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld. 

ARTIKEL 3: AANVANG, LOOPTIJD, BEËINDIGING
1. Medical Events NL stelt aan de hand van de schriftelijke informatie verstrekt door de Organisator een Offerte op. Deze offerte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Organisator.
2.De Organisator deelt zijn goedkeuring van de offerte mede aan Medical Events uiterlijk twee weken voor de start van een evenement. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan Medical Events NL de opdracht weigeren zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
3. De Organisator verbindt zich alle nodige informatie te verschaffen.
4. De Organisator verbindt zich ertoe alle nieuwe informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en eventuele wijzigingen in de vooraf verstrekte informatie, onmiddellijk aan Medical Events NL mede te delen.
5. De opdracht treedt in werking op het moment dat Organisator het definitieve exemplaar van de offerte heeft ondertekend en nadat Medical Events NL per e-mail heeft bevestigd de ondertekende offerte in goede orde te hebben ontvangen.
6. Medical Events NL kan tot twee weken voor aanvang van het Evenement kenbaar maken dat zij geen invulling kan geven aan de in de Offerte gemaakte afspraken, waardoor de verplichtingen in de Offerte komen te vervallen, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
7. Indien de werksituatie als onveilig wordt beschouwd door Medical Events NL en hier door de Organisator geen maatregelen op kunnen worden genomen, kan Medical Events NL de hulpverlening per direct beëindigen. De gemaakte kosten conform Offerte zullen in rekening worden gebracht.
8. Een opdracht wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, gesloten voor een bepaalde vooraf overeengekomen duur, die ingaat op het moment van totstandkoming van de schriftelijke opdracht, en eindigt na afloop van het evenement dat het voorwerp uitmaakt van de opdracht. Indien de opdracht betrekking heeft op meerdere evenementen eindigt de opdracht na afloop van het laatste evenement. 

ARTIKEL 4: ANNULERING
1. Bij annulering van het evenement, om redenen anders dan overmacht, zal de Organisator de volgende annuleringvergoedingen betalen aan Medical Events NL:
a. Bij annulering minder dan of gelijk aan 2 weken voor het evenement: de effectief door Medical Events NL gemaakte kosten, met een minimum van 40% van de offerte;
b. Bij annulering minder dan of gelijk aan 1 week voor het evenement: 80% van de offerte;
c. Bij annulering 48 uur of korter voor het evenement: 100% van de offerte. 

ARTIKEL 5: VERPLICHTING VAN MEDICAL EVENTS NL
1. Medical Events NL verbindt zich ertoe haar opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren zonder dat dit een resultaatverbintenis met zich meebrengt.
2. Medical Events NL zorgt voor:
a.Levering van de in de Offerte overeengekomen personele inzet en middelen. Medical Events NL heeft het recht om af te wijken van het vooropgestelde aantal hulpverleners, indien de voorgestelde hulpverlening
niet in het gedrang komt.
b. Bevoegde en bekwame hulpverleners;
c. Herkenbare kleding;
d. Een adequate verzekering van de hulpverleners van Medical Events NL;
e. Juiste en voldoende eerst hulp- en medische middelen voor een adequate uitvoering van de hulpverlening;
f. Beschikbaarheid van het benodigde materieel tijdens de inzet;
g. Een draaiboek of planning m.b.t. de hulpverlening van Medical Events NL;
h. Zo nodig psychosociale nazorg voor de hulpverlener van Medical Events NL in geval van schokkende gebeurtenissen.
3. De uitvoering van de opdracht mag nooit de veiligheid van de door Medical Events NL in te zetten hulpverlener(s) in het gedrang brengen. Het is de verantwoordelijke van Medical Events NL die oordeelt of een situatie risico’s voor zijn hulpverlener(s) met zich meebrengt. 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN ORGANISATOR
1. De Organisator  zorgt ervoor dat:
a. Wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld in de evenementenvergunning, landelijke richtlijnen van GHOR Nederland, en van toepassing zijnde branche-specifieke richtlijnen ten aanzien van de medische
hulpverlening.
b. Er een of meer hulpposten aanwezig zijn;
c. Elke hulppost voldoet aan de volgende voorwaarden:
–   Herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk voor voertuigen van Medical Events NL (bijvoorbeeld ambulances) en hulpvragers;
   De juiste afmetingen (afhankelijk van vaste of mobiele voorziening);
   Voldoende verlichting, elektriciteitsvoorzieningen en juiste temperatuur;
–   Een tafel en minimaal vier stoelen;
   Een goede ventilatie, rookvrij en gescheiden van andere ruimten waar roken is toegestaan;
–   Toegang tot sanitaire voorzieningen, met stromend water, in of nabij elke hulppost;
–   Alle overige voorwaarden zoals benoemd in de evenementenvergunning.
d. De hulpverleners van Medical Events NL voldoende eten en drinken krijgen dat aan alle hygiëne-eisen voldoet. Indien de Organisator niet of in onvoldoende mate in staat is voor dranken en maaltijden ten behoeve
van de hulpverleners te zorgen, dan zullen er kosten van € 12,50 per persoon worden doorbelast aan de organisator.
e. Indien de Organisator aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet kan voldoen, kan Medical Events NL hierin na overleg faciliteren. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de Offerte of achteraf
berekend middels factuur.
f. De vervoersmiddelen van Medical Events NL (ambulances, personen- c.q. terreinwagens, quad, motoren, mountainbikes, etc.) moeten te allen tijde iedere plaats binnen de omheining van het evenement kunnen
bereiken, alsook de plaatsen voorbehouden aan Medical Events NL. De vervoersmiddelen moeten deze plaatsen vlot kunnen verlaten via een vooraf uitgestippelde (calamiteiten)route. Eventuele schade aan
vervoersmiddelen of materiaal ten gevolge van de slechte staat van het terrein of obstakels of wegens opzettelijke beschadiging door inrichters of publiek of derden, dient op verzoek hiertoe van Medical Events NL
door de Organisator aan Medical Events NL vergoed te worden.
g. De Organisator is verantwoordelijk voor de detectie van slachtoffers. De Organisator zorgt ervoor dat Medical Events NL tijdens het Evenement onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van elk (on)geval dat haar
tussenkomst vereist.
h. De Organisator is verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die niet behoren tot de verplichtingen van Medical Events NL. Het gaat onder andere over: het inzetten van andere hulpdiensten
zoals politie, brandweer, civiele bescherming. Deze opsomming is niet limitatief. Medical Events NL kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
i. De Organisator verklaart dat hij akkoord gaat indien Medical Events NL beslist om met de dienstdoende ambulance over te gaan tot overbrenging van een slachtoffer naar een ziekenhuis met een gespecialiseerde
functie / dienst spoedgevallenzorg.
 j. Organisator staat borg voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffer(s). In het uiterste geval legt de Organisator het evenement of de wedstrijd op verzoek van Medical Events NL stil als er sprake is van een
onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de hulpverlener niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen, zonder dat Medical Events NL tot enige schadevergoeding
gehouden is.
k. Bij Evenementen die meerdere dagen duren en Medical Events NL met medisch materiaal en toebehoren ter plaatse blijft gedurende het Evenement, is de Organisator verantwoordelijk voor diefstal en/of
beschadiging van het medisch materiaal en toebehoren van Medical Events NL. De Organisator zal in dat geval dit risico deugdelijk verzekeren.
l. De Organisator verbindt zich ertoe zich voor het Evenement deugdelijk te verzekeren. Bij gebreke daaraan kan de Organisator zich niet tot Medical Events NL wenden om schade te vergoeden die normaliter door de
verzekering van de Organisator zouden gedekt zijn had deze er geweest.
2. Verder zorgt de Organisator dat gedurende het Evenement:
 a. Te allen tijde een contactpersoon van de Organisator bereikbaar is;
 b. Er altijd ongehinderde toegang is tot alle locaties voor de hulpverleners indien hiertoe een medische noodzaak is. 

ARTIKEL 7: KWALITEIT EN BEVOEGDHEID
1. De in te zetten hulpverleners van Medical Events NL bezitten minimaal een geldig certificaat Eerste Hulp van het Rode Kruis / Oranje Kruis, of een ander, door Medical Events erkend Eerste hulp diploma (op ditzelfde niveau), alsmede over de in de offerte overeengekomen aanvullende opleidingen of niveaudifferentiaties. De hulpverleners van Medical Events NL verrichten alleen handelingen waartoe een (gecertificeerde) hulpverlener bevoegd is, binnen het kader van de dienstverlening van Medical Events NL.
2. De in te zetten hulpverleners vanuit Medical Events NL handelen conform de voor hen geldende professionele standaard.
3.Bij handelingen die de bevoegdheid van de ingezette hulpverleners overstijgen zal de hulpverlener externe deskundigen ondersteuning inschakelen.
4. Medical Events NL kan derden inschakelen indien aanvullende materialen en/of personen (met extra bevoegdheden) nodig zijn. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de Offerte of achteraf berekend middels factuur. 

ARTIKEL 8: HOE BETAALT U VOOR DE DIENSTVERLENING VAN MEDICAL EVENTS NL?
1. Medical Events NL verstuurt rechtstreeks een factuur aan Organisator. Deze moet Organisator binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
2.Wanneer Organisator niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert Organisator direct in verzuim en is Organisator na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet Organisator dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Medical Events NL betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
3. Medical Events NL heeft het recht om zekerheid van Organisator te vorderen voor het nakomen van zijn (betalings-)verplichtingen. Ook is Medical Events bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van Organisator hiertoe aanleiding geeft. 

ARTIKEL 9: WIE IS WAARVOOR AANSPRAKELIJK?
1. Medical Events NL verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Medical Events NL kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2.Indien Medical Events NL aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor (de gevolgen van) de tekortkoming in de uitvoering van haar opdracht, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
3. Medical Events NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirect en gevolgschade, ontstaan ten gevolge van het feit dat Medical Events NL is uitgegaan van de door of namens de Organisator verstrekte informatie die verkeerd blijkt te zijn en/of ten gevolge van een gebrek aan (tijdige) informatie en/of ten gevolge van een fout of nalatigheid van de Organisator zelf en/of ten gevolge van een gebrek aan de eigen infrastructuur van de Organisator.
4. Medical Events NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de beslissing van de Organisator. Het aanvragen van en conformeren aan richtlijnen en aanbevelingen, of aan enigerlei andere toepasselijke voorschriften, behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Organisator.
5. Medical Events NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade die veroorzaakt wordt door het gebruik door Medical Events NL van gebouwen en aangelanden, van de Organisator of door de Organisator ter beschikking gesteld aan Medical Events NL, in het kader van de uitvoering van de opdracht.
6. Medical Events NL kan, behoudens in geval van opzet, niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en gevolgschade, zoals onder meer maar niet beperkt tot reputatieschade, commercieel verlies, winstdervingen, aanspraken van derden, verlies van klanten of contracten, uitwijk- of vervangingskosten in hoofde van de Organisator.
7. Medical Events NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe schade of direct verlies, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet.
8. De aansprakelijkheid van Medical Events NL is altijd, behoudens in geval van opzet, beperkt tot  het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Medical Events NL. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Medical Events slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
9. Medical Events NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirecte en gevolgschade, die te wijten zou zijn aan de fout van haar aangestelde of uitvoeringsagenten, tenzij het om een opzettelijke fout zou gaan.
10. Onder alle omstandigheden dient de Organisator na vaststelling van schade Medical Events NL onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten, zodat Medical Events NL in staat is adequaat te reageren. De Organisator verliest elk (vorderings-)recht jegens Medical Events NL indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Medical Events NL te bezorgen.
11. Als Organisator door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kan Organisator deze claim niet doorleggen aan Medical Events NL. 

ARTIKEL 10: OVERMACHT
1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Medical Events NL niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat de schuld aan  Medical Events NL te verwijten is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming door Medical Events NL.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: een ongeval met een voertuig van Medical Events NL of een voertuig waarin hulpverleners van Medical Events NL vervoerd worden, een ramp of een incident waarbij de middelen en/of hulpverleners van Medical Events NL dringend op een andere plaats moeten worden ingezet, technische storingen, brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer waardoor de uitvoering van de opdracht in het gedrang komt of onderbroken wordt, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het Evenement, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Medical Events NL. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Medical Events NL de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan Organisator hoeft te betalen. 

ARTIKEL 11: VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS
1. Medical Events NL is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van Organisator ontvangt geheim te houden. Deze plicht geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2.Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Tijdens het Evenement noteren de hulpverleners van Medical Events NL de geboden hulp op een hulpverleningsregistratieformulier conform richtlijnen van GHOR Nederland.
4. De hulpvrager geeft Medical Events NL toestemming om de naam, het geslacht, de geboortedatum, de woonplaats en overige (medische) gegevens als opgenomen op het hulpverleningsregistratieformulier te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend voor de continuering van de hulpverlening en voor het achteraf kunnen nagaan van de handelingen die een hulpverlener heeft uitgevoerd bij de betrokken hulpvrager en het toestandsbeeld van de hulpvrager gedurende het hulpverleningscontact. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor het slachtoffer zelf, Medical Events NL of de Regionale Ambulancevoorziening.
5. Op aanvraag kan met de Organisator alleen informatie worden gedeeld over het aantal behandelingen en de aard van de letsels. Er worden hierbij nooit persoonsgegevens verstrekt, tenzij het betreffende slachtoffer uitdrukkelijk hiervoor schriftelijk toestemming geeft of heeft gegeven.
6. De Organisator van een Evenement mag op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) alleen persoonsgegevens van de hulpverleners van Medical Events NL ontvangen voor een duidelijk vooraf aangegeven doel. Medical Events NL deelt in dat geval alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt.
7. De Organisator is verplicht de persoonsgegevens van hulpverleners alleen te gebruiken voor het doel waarvoor Medical Events NL de gegevens heeft verstrekt, de gegevens veilig te bewaren, niet met derden te delen en te vernietigen als de gegevens niet meer nodig zijn.
8. Wanneer Medical Events NL als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG optreedt gelden de volgende bepalingen:
a. Medical Events NL is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Medical Events NL noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
b. Wanneer Medical Events NL persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
c. Medical Events NL gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om Organisator van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht.
d. Medical Events NL treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
9. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend aan de Functionaris Gegevensbescherming via info@medicalevents.nl.Medical Events NL zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
10. Medical Events NL verstrekt gegevens van Organisator aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Medical Events NL gegevens van Organisator om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt Medical Events NL eerst om toestemming aan Organisator. 

ARTIKEL 12: PUBLICITAIRE UITINGEN
1.
 Behoudens andersluidende voorafgaand schriftelijk gemaakte afspraken of tenzij anders bepaald in algemeen geldende en/of bijzondere nood- en interventieplannen, heeft Medical Events NL het recht om vrij te communiceren over alle elementen die tot haar opdracht behoren met betrekking tot het Evenement. Medical Events NL mag daarbij naast andere media ook gebruik maken van sociale media.
2. De Organisator verbindt zich ertoe bij vermelding van de meewerkende organisaties in mededelingen of publicaties, de naam Medical Events NL te vermelden.
3. Van alle uiteindelijke publicaties ontvangen partijen ten minste één afschrift of een mededeling met link naar de publicatie. 

ARTIKEL 13: WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Medical Events NL is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Medical Events NL tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de Organisator daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Organisator is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijde algemene voorwaarden. Indien Organisator tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Medical Events NL genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

ARTIKEL 14: KLACHTEN EN GESCHILLEN
1. Medical Events NL stelt het op prijs indien Organisator niet tevreden is over de dienstverlening dit eerst laat weten aan Medical Events NL zodat Medical Events NL serieus werk kan maken van de klacht. Om te zorgen dat Medical Events NL de klacht goed kan behandelen, moet de klacht binnen 1 maand nadat Organisator kennis heeft genomen van de klacht, aan Medical Events NL worden voorgelegd.
2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet Organisator zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle offertes, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.